uteochcyklarsenaste

blogginläggen

tibetansk epilog

2009-11-13 Söta upplevelser och sura insikter avslutar en resa som varit en vinnare. Nu åker vi hem.

Läs mer...

vid drömmarnas palats

2009-11-04 En gruppbild vid Potalapalatset, det var drömmen vid köksbordet i Uddevalla. Nu är vi där.

Läs mer...

plågade på platån

2009-10-26 Snöstormar, minusgrader och hög höjd. Resan över högplatån har inte varit någon picknick hittills.

Läs mer...

kommentarerna

2013-01-23 13:16:10

Läs mer...

Marie skrev

2011-03-02 15:07:27 Hej, Tack för ett intressant inlägg! Jag hittade er sida och undrar om ni skulle vara intresserad av att publicera en länk till våran klients hemsida? Denna artikel har en diskret länk till Expedias hemsida, som vi sammarbetar med. Namn: Expedia URL: http://www.expedia.se/ Tack för att ni har tagit er tid och läst. Tveka inte att kontakta mig om ni har några frågor. Jag skickar gärna artikeln till er om ni är intresserad. Med vänlig hälsning, Marie Sjöström OBAN Multilingual marie.sjostrom@obanmultilingual.com

Läs mer...

//Gadden skrev

2009-11-13 18:54:47 ... ge dig, Jocke, en eloge för din förmåga att berätta. Tack och välkommen hem. //Gadden

Läs mer...

filmerna

final

 

2009-11-12 En lång skön nedförsbacke, ända fram till Potalapalatset den sista dagen. Ganska fin känsla.

Se filmen...

vinter i paradiset I

 

2009-10-28 Vägar som kräver dubbdäck och temperaturer som kräver fullt ställ. Gobi är långt borta.

Se filmen...

vinter i paradiset II

 

2009-10-28 Fyra minus, 5000 meter över havet och 17 sekundmeter i snoken. Ingen solskenscykling längre.

Se filmen...

bilderna

vi måste värna om gammelskogen!

skapad 2009-09-02 i 'skogsbloggen'

 
bild

Det är svårt att beskriva i ord den fridfullhet som faller över en när man sätter sin fot i en vacker, halvdunkel gammelskog. Stora, ståtliga gamla granar beprydda med långsamväxande hänglavar, tallar med stora platta barrkronor, fallna döda träd med krypande mossor och tickor och enorma ormbunkar, växande längs porlande, slingrande bäckar. En gammelskog är en plats dit man kan fly från det vardagliga livet och finna frid för en stund.

Tyvärr blir dessa vackra och mycket viktiga platser allt mer sällsynta. År 2007 var avverkningssiffrorna rekordhöga enligt skogsstyrelsen och med den ökande efterfrågan på biobränsle från skogen som källa, kommer skogsskyddet i kläm. Enligt Naturvårdsverket har arealen gammelskog minskat kraftigt under 1900-talet. Där gammelskog ännu finns kvar har områden fragmenterats upp allt mer vilket leder till hög grad av isolering, något som försvårar för arter att sprida och föröka sig.

Vad är då en gammelskog? Skog som är äldre än 130-150 år kan betecknas som gammelskog, det vill säga, minst 130 år för skog i södra Sverige och minst 150 år för skog i norra Sverige. Varför antalet år ser olika ut i de olika delarna av Sverige beror på klimatiska skillnader (Naturvårdsverket 2009). Gammelskogar innehåller oftast grova träd, rikligt med död och döende ved vilket skapar livsmiljöer för arter som annars inte klarar sig, med andra ord har gammelskogar höga naturvärden. Många fågelarter är knutna till gammelskog, exempel på några utav dem är tjäder, tretåig hackspett, lavskrika, tofsmes, lappmes, svartmes, talltita, trädkrypare och domherre. Fåglar i överlag fungerar som indikatorer på biologisk mångfald, ju fler arter som hittas i en skog, desto högre naturvärden har den.

Riksdagens miljömål, punkt 12. Levande skogar, säger; ”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet skall nås inom en generation.” Miljömålsrådet bedömer att miljökvalitetsmålet Levande skogar är mycket svårt eller inte möjligt att nå till år 2020. Ett av problemen är att det inte avsätts tillräckligt med pengar åt naturskydd vilket bidrar till att avverkning av gammelskog fortsätter. Av riktigt gamla naturskogar i Sverige finns bara runt 4 procent kvar och gäller den produktiva skogen utanför skyddade områden samt fjällnära zoner (Miljomal.se).

Ett av delmålen inom Levande skogar är att den biologiska mångfalden förstärks vilket gammelskogar, med dess omväxlande struktur och många så kallade mikrohabitat, kan bidra till att en sådan förstärkning sker. I samband med höga naturvärden pratar man ofta om så kallade nyckelbiotoper. Nyckelbiotop är ett kvalitetsbegrepp som avser skogsmiljöer där man finner eller förväntar sig kunna finna så kallade rödlistade arter (Skogsstyrelsen 2008). År 1993 infördes en speciell nyckelbiotopsinventering med avseende att hitta platser med höga naturvärden, platser som annars möjligen inte hade upptäckts och därmed gått förlorade.

Några orsaker till varför just gammelskogar innehåller en hög andel arter är att många utav arterna utvecklas väldigt långsamt samt har speciella miljökrav som död ved eller hög luftfuktighet. Antalet hotade arter i Sverige uppgår till 3653 arter på den nationella rödlistan och nästan hälften av dem är knutna till skog.
Större insatser måste göras för att bevara den svenska gammelskogen, därför har Ett klick för skogen en viktig och mycket betydelsefull roll inom den hållbara utvecklingen. En hållbar utveckling kan definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. En hållbar utveckling innebär ett starkt samspel mellan miljön, sociala frågor och ekonomin. För att miljömålen skall uppnås måste ett hållbart skogsbruk bedrivas i mycket högre utsträckning. Skogen skall brukas på det sätt som tar hänsyn inte bara till ekonomin, utan även till sociala samt ekologiska värden. Sociala i form av att friluftslivet främjas då större andel skog avsätts och ekologiska i form av förstärkt biologisk mångfald. Tas hänsyn till dessa två värden, kan även ekonomin främjas i form av verksamhet inom ekoturism.

Gammelskogar är platser som egentligen inte kan värderas i pengar, avverkas de och ersätts av produktionsskog kommer dessa värdefulla ekosystem att försvinna. Att ideella krafter kan träda in och göra en insats visar att varje enskild människa kan göra en enorm skillnad för den svenska gammelskogen. Ditt stöd är guld värt, ingen kan göra allt men alla kan göra någonting!

Paulina Niedzwiecka
Ett klick för skogen
paulina@ettklickforskogen.se


partners